Atmosfäärifüüsika osakonna töötajate väitekirjad
(alates aegade algusest).

  


Johann Karl Friedrich Weihrauch, doktoritöö 1860 Saksamaal.

Arthur Joachim von Oettingen, doktoritöö "Termomeetrite korrektsioonidest, eriti Besseli kalibreerimismeetodist", 1865.

Boriss Izmailovitš Sreznevski, magistritöö "Vedelikkude aurumisest" 1883, Füüsika Peaobservatoorium, Peterburi.

Boriss Borissovitš Golitsõn, doktoritöö füüsikas "Daltoni seadustest", 1890(-1893?), Strassburgi ülikool.

Kaarel Kirde, doktoritöö inversioonidest vabas atmosfääris, juhendaja A. Wegener, detsember 1921, Hamburg.

Johannes Peter Letzmann, doktoritöö trombide kinemaatika alal, 1924, Helsingi ülikool.

Aarne Kärsna, doktoritöö "Ühemodaalsete sageduskõverate süsteemist Lexise ridade puhul ühes rakendusnäidetega klimatoloogias", juhendaja K. Kirde, 1936, Tartu ülikool.

Helene Liidemaa, magistritöö "Päikesepaiste kestusest ja pilvisusest Eestis", 1929, Tartu ülikool.
1946. a. atesteeriti ta ümber füüsika-matemaatikakandidaadiks.

Juhan Ross, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Maapinna lühilainelise kiirguse mõõtmise probleemid", 1957, Geofüüsika peaobservatoorium, Leningrad.

Heino Tooming, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Päikesekiirguse peegeldumine ja neeldumine taimkattes", 1961, Tartu ülikool.

Olev Avaste, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Pilvitu taeva lühilaineline kiirgusväli", juhendaja K.S. Šifrin, 1961, Geofüüsika peaobservatoorium, Leningrad.

Helgi Niilisk, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Atmosfääri soojuskiirgusest", juhendaja K.J. Kondratjev, 1962.

Charles Villmann, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Helkivate ööpilvede füüsikalisest olemusest", 1963.

Herbert Niilisk, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Mõnede põllukultuuride spektraalne kiirgusrežiim fotosünteetiliselt aktiivses spektripiirkonnas", juhendaja L.B. Krasilštšikov, 4.02.1965, Tartu ülikool.

Jüri Reemann, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Kiirguse aparatuurne integreerimine aktinomeetrias", juhendaja J. Ross, 5.02.1965, Tartu ülikool.

Ülo-Ants Mullamaa, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Lainetava merepinna optiliste omaduste atlas", juhendaja G.V. Rosenberg, 5.02.1965, Tartu ülikool.

Ilmar Undla, geograafiakandidaat, väitekiri "Päikesekiirguse summade muutlikkuse seaduspärasustest", juhendaja M.I. Budõko, 21.05.1965, Tartu ülikool.

Agu Laisk, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Lühilainelise kiirguse eksperimentaalne uurimine taimkattes", juhendaja B.I. Stõro, 19.11.1965, Tartu ülikool.

Viivi Põldmaa, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Atmosfääri hämariku sondeerimise metoodika uurimused", juhendaja J.D. Janiševski, konsultant G.V. Rosenberg, 16.12.1966.

Herman Mürk, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Atmosfääri integraalse päikesekiirguse läbipaistvuse karakteristikud", juhendaja T. Rootsmäe, 16.12.1966, Tartu ülikool.

Heino Moldau, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Taimelehtede hajutamisomadused", juhendaja I.A. Šulgin, 23.12.1966, Tartu ülikool.

Madis Sulev, füüsika-matemaatikakandidaat, väitekiri "Maapinna kiirgusbilansi mõõtmise aparatuur ja metoodika", juhendaja J.D. Janiševski, 23.12.1966, Tartu ülikool.

Tiit Nilson, füüsika-matemaatikakandidaat (arvutusmatemaatika), väitekiri "Taimkatte kiirgusrežiimi matemaatiline modelleerimine", juhendaja J. Ross, 19.04.1968, Tartu ülikool.

Uno Veismann, füüsika-matemaatikakandidaat (astrofüüsika), väitekiri "Elektrofotomeeter tähtede heleduste mõõtmiseks kahe teleskoobi baasil", juhendaja N.F. Kuprevitš, 26.11.1968, Tartu ülikool.

Vello Ross, bioloogiakandidaat (botaanika), väitekiri "Mõnede põllukultuuride geomeetrilise struktuuri ja kasvu fütomeetrilised uuringud", juhendaja J. Ross, ?.04.1969, Eesti TA bioloogianõukogu, Tartu.

Sirje Keevallik, füüsika-matemaatikakandidaat (teoreetiline ja matemaatiline füüsika), väitekiri "Kiirguslevi ebaühtlases statistiliselt jaotunud optiliste omadustega hägusas keskkonnas", juhendaja J. Ross, 20.11.1970, Tartu ülikool.

Juhan Ross, füüsika-matemaatikadoktor (optika), väitekiri "Taimkatte optiliste omaduste seos selle geomeetrilise struktuuri ja fotosünteesiga", 21.05.1971, Tartu ülikool.

Vello Oja, füüsika-matemaatikakandidaat (biofüüsika), väitekiri "Lehtede fotosünteesi eksperimentaalne uurimine CO2 bilansi abil", juhendaja A. Laisk, 1.03.1972, Füüsika instituut, Krasnojarsk.

Heino Tooming, bioloogiadoktor (botaanika), väitekiri "Taimkatte kiirgusrežiim ja produktiivsus", 19.05.1972, Tartu ülikool.

Olev Avaste, füüsika-matemaatikadoktor (geofüüsika), väitekiri "Lühilaineline kiirgusväli Maa atmosfääris", 22.11.1972, Geofüüsika peaobservatoorium, Leningrad.

Kalju Eerme füüsika-matemaatikakandidaat (astrofüüsika), väitekiri "Atmosfäärivälisest fotoelektrilisest fotomeetriast", juhendaja A. Sapar, 27.09.1973, Tartu ülikool.

Ülo-Ants Mullamaa, füüsika-matemaatikadoktor (optika), väitekiri "Stohhastiliste makro-mittehomogeensete struktuuride optika", 8.02.1974, Tartu ülikool. Moskva atesteerimiskomisjon ei kinnitanud doktorikraadi.

Ain Kallis, geograafiakandidaat (meteoroloogia, klimatoloogia, agrometeoroloogia), väitekiri "Päikesekiirguse mõju taimkatte produktiivsusele ja kasvule erinevatel geograafilistel laiustel", juhendaja H. Tooming, 1.03.1974, Tartu ülikool.

Olavi Kärner, füüsika-matemaatikakandidaat (meteoroloogia, klimatoloogia, agrometeoroloogia), väitekiri "Pilvisuse ja summaarse kiirguse ajaline muutlikkus", juhendajad K.S. Šifrin, O. Avaste, 27.11.1974, Hüdrometeoroloogia instituut, Leningrad.

Agu Laisk, bioloogiadoktor (taimefüsioloogia), väitekiri "Lehtede fotosünteesi ja fotohingamise kineetika", 10.04.1975, Taimefüsioloogia instituut, Moskva.

Märt Rahi, bioloogiakandidaat (taimefüsioloogia), väitekiri "Lehtede veevarustuse uurimine seoses fotosünteesi ja hingamisega", juhendaja J. Ross, konsultant H. Moldau, 13.06.1975, Tartu ülikool.

Hanno Ohvril, füüsika-matemaatikakandidaat (geofüüsika), väitekiri "Rünkpilvede välja ja selle poolt transformeeritud kiirgusvälja korrelatsioonanalüüs", juhendaja Ü. Mullamaa, 21.10.1977, Aeroloogia keskobservatoorium, Dolgoprudnõi.

Andres Kuusk, füüsika-matemaatikakandidaat (geofüüsika), väitekiri "Pilveväljade struktuur ja kiirgusrežiim aluspinnal", juhendaja Ü. Mullamaa, 23.05.1979, Geofüüsika peaobservatoorium, Leningrad.

Teofilus Tõnnisson, füüsika-matemaatikakandidaat (optika), väitekiri "Kaugseire lähiinfrapuna spektripiirkonna radiomeetrite energeetiline gradueerimine", juhendaja U. Veismann, 13.06.1980, Tartu ülikool.

Rein Rõõm, füüsika-matemaatikakandidaat (astrofüüsika), väitekiri "Kiirguslevi planeetide atmosfäärides anisotroopse hajumise korral", juhendaja O. Avaste, 23.10.1980, AAI, Tõravere.

Matti Pehk, füüsika-matemaatikakandidaat (astrofüüsika), väitekiri "Normaalsete K- ja M-gigantide energeetiliste karakterisitikute määramine spektri infrapuna piirkonnas", juhendaja L. Luud, 15.04.1981, AAI, Tõravere.

Ülo Mullamaa, füüsika-matemaatikadoktor (geofüüsika), väitekiri "Looduslike makroebaühtlaste struktuuride poolt moduleeritud kiirgusväli", 10.02.1982, Geofüüsika peaobservatoorium, Leningrad.

Aleksandr Maršak, füüsika-matemaatikakandidaat (arvutusmatemaatika), väitekiri "Ülekandevõrrandi lahendi koonduvuse kiirusest lahendamisel diskreetsete ordinaatide meetodiga", juhendaja G. Vainikko, 2.03.1983, Arvutuskeskus, Novosibirsk.

Anu Sõber, bioloogiakandidaat, väitekiri "Õhulõhede niiskusreaktsiooni mehhanismi analüüs lehe transpiratsiooni ja veesisalduse alusel", juhendaja H. Moldau, 1984, Leningradi ülikool.

Heino Moldau, bioloogiadoktor (taimefüsioloogia), väitekiri "Taime produktsiooniprotsessi autoregulatsioon vee defitsiidi korral", 22.05.1985, Taimefüsioloogia instituut, Moskva.

Juri Knjazihhin, füüsika-matemaatikakandidaat (arvutusmatemaatika), väitekiri "Diskreetsete ordinaatide meetod ja kiirgusülekande lineaar-algebraline mudel", juhendaja G. Vainikko, 2.04.1985, Gruusia TA Arvutusmatemaatika instituut, Tbilisi.

Andres Kuusk, geofüüsikadoktor, väitekiri "Taimkatte peegeldumise opositsiooniefekt", 15.10.1991, Tartu Ülikool.

Tiit Nilson, geofüüsikadoktor, väitekiri "Kiirguslevi mittehomogeenseis taimkatetes", 15.10.1991, Tartu Ülikool.

Helgi Arst, geofüüsikadoktor, väitekiri "Atmosfääri ja mere kiirguskarakteristikud kui looduskeskkonna informatsiooni kandjad", 15.10.1991, Tartu Ülikool.

Viivi Russak, geograafiadoktor, väitekiri "Päikesekiirgus Tõraveres", 27.04.1992, Tartu Ülikool.

Urmas Peterson, filosoofiadoktor geograafias, väitekiri "Eestimaa metsakoosluste heleduskoefitsientide dünaamika", 26.04.1993, Tartu Ülikool.

Meelis Mölder, filosoofiadoktor hüdroloogias, väitekiri "Karedusparameetrid ja kareduskihi korrektsioonid metsarikastes regioonides" (Roughness lengths and roughness sublayer corrections in partly forested regions), juhendajad S. Halldin, A. Lindroth, 12.03.1998, Uppsala Ülikool.

Anu Reinart, filosoofiadoktor keskkonnafüüsikas, väitekiri "Veealuse valgusvälja karakteristikud erinevat tüüpi Eesti ja Soome järvedes", juhendajad H. Arst, H. Ohvril, 26.04.2000, Tartu Ülikool.

Oleg Okulov, filosoofiadoktor keskkonnafüüsikas, väitekiri "Atmosfääri läbipaistvuse ja niiskussisalduse muutlikkus Eestis viimastel aastakümnetel", juhendaja H. Ohvril, 16.12.2002, Tartu Ülikool.

Matti Mõttus, filosoofiadoktor keskkonnafüüsikas, väitekiri "Lühilainelise päikesekiirguse väli pajuvõsas", juhendajad J. Ross ja T. Nilson, 22.06.2004, Tartu Ülikool.

Miina Rautiainen, filosoofiadoktor metsanduses, väitekiri "Okasmetsade spektraalsed signatuurid: olenevus puistu struktuurist ja lehepindala indeksist" (The Spectral Signature of Coniferous Forests: The Role of Stand Structure and Leaf Area Index), juhendajad Pauline Stenberg (Helsingi Ülikool), Tiit Nilson, 7.10.2005, Helsingi Ülikool.

Mait Lang, filosoofiadoktor metsanduses, väitekiri "Lehestiku massi ning võra raadiuse mudelite sobivusest metsa heleduse mudeli sisendandmete koostamisel", juhendajad T. Nilson ja A. Kiviste (Eesti Maaülikool), 30.11.2006, Eesti Maaülikool.

Rigel Kivi, filosoofiadoktor keskkonnafüüsikas, väitekiri "Osooni, polaarsete stratosfääripilvede ja veeauru vertikaalse jaotuse uurimine Arktikas", juhendajad Esko Kyrö (Soome Meteoroloogiainstituut), Kalju Eerme, 29.05.2007, Tartu Ülikool.

Joel Kuusk, filosoofiadoktor rakendusfüüsikas, väitekiri "Metsade atmosfäärialuse spektraalse peegelduskoefitsiendi mõõtmine taimkatte kiirguslevimudelite arendamiseks", juhendajad Andres Kuusk, Mart Noorma (Tartu Ülikool), 24.08.2011, Tartu Ülikool.

Kaupo Voormansik, filosoofiadoktor füüsikas, väitekiri "X-laineala tehisava-radari rakendused keskkonnakaugseireks", juhendajad Mart Noorma, Rein Rõõm (Tartu Ülikool), 14.02.2014, Tartu Ülikool.

Karlis Zalite, filosoofiadoktor füüsikas, väitekiri "Radarkaugseire rakendused metsaüleujutuste ja põllumajanduslike rohumaade jälgimiseks", juhendajad Mart Noorma (Tartu Ülikool), Kaupo Voormansik, Anu Reinart, 26.01.2016, Tartu Ülikool.

Krista Alikas, filosoofiadoktor keskkonnatehnoloogias, väitekiri "Teadusuuringutest rakendusteni - optiliselt keerukate vete seire satellitsensori MERIS/ENVISAT abil", juhendajad Anu Reinart, Marko Vana (Tartu Ülikool), 15.06.2016, Tartu Ülikool.

Aire Olesk, filosoofiadoktor füüsikas, väitekiri "Hemiboreal forest mapping with interferometric synthetic aperture radar (Hemiboreaalset metsade kaardistamine interferomeetrilise tehisava-radari andmetelt)", juhendajad Mart Noorma (TÜ), Jaan Praks (Aalto Ülikool, Soome), Kaupo Voormansik, 23.11.2016, Tartu Ülikool.

Margit Aun, filosoofiadoktor keskkonnatehnoloogias, väitekiri "Dependence of UV radiation on climate factors. Reconstruction of UV doses in Estonia for past years" (Ultraviolettkiirguse sõltuvus kliimateguritest. Eesti varasemate UV- kiirguse dooside arvutamine), juhendajad Kalju Eerme, Hanno Ohvril (TÜ), 17.02.2017, Tartu Ülikool.

Martin Ligi, filosoofiadoktor keskkonnatehnoloogias, väitekiri "Application of close range remote sensing for monitoring aquatic environment" (Lähi-kaugseire meetodite arendamine veekogude seisundi hindamiseks), juhendajad Tiit Kutser (TÜ) ja Anu Reinart, 28.03.2017, Tartu Ülikool.

Liisi Jakobson, filosoofiadoktor loodusgeograafia erialal, väitekiri "Mutual effects of wind speed, air temperature and sea ice concentration in the Arctic and their teleconnections with climate variability in the eastern Baltic Sea region" (Tuulekiiruse, õhutemperatuuri ja merejää vastastikused mõjud Arktikas ning kaugseosed kliima varieeruvusega idapoolses Läänemere regioonis), juhendajad Jaak Jaagus ja Erko Jakobson (TÜ). 19.06.2018, Tartu Ülikool.

Kristi Uudeberg, filosoofiadoktor füüsikas, väitekiri "Optical water type guided approach to estimate water quality in inland and coastal waters / Optiliste veetüüpide põhine lähenemine sise- ja rannikuvee veekvaliteedi hindamiseks", juhendajad Anu Noorma ja Kaire Toming (TÜ Eesti mereinstituut), 2.06.2020, Tartu Ülikool.